Alioto-Pier vows to take D. 2 re-election bid to California Supreme Court