Best of the Bay 2011: BEST SHABU-SHABU FOR KLUTZES